Referater

Generalforsamlinger

Generalforsamling Lørdag den 13. maj 2023, kl. 10:00 – 11:45

Ellingehytten, Kohaveskoven, Ellingevej 50B, 5540 Ullerslev

Der deltog 35 personer i Generalforsamlingen.

DAGSORDEN  

 1. Valg af dirigent 
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning 

                        DK-AutoCam´s beretning

AutoCamperRådets beretning

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2022 til godkendelse 

5.      Forelæggelse af budget for 2023

6.      Indkomne forslag

                        Der var indkommet 3 forslag                                                                                                            

       7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  (Eddy Gandløse, Jan Pedersen og John Kristiansen er på valg).                                                                                             

       8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen 

       9. Valg af 2 bilagskontrollanter (p.t. Bente Holm Madsen og Marianne Larsen)

      10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant (p.t. Lene Rokkjær)

      11. Web-master kontrakten 

      12. Eventuelt  

REFERAT

Formand Eddy Gandløse bød forsamlingen velkommen til foreningens 3. udendørs generalforsamling gennem de første 21 år. Vejret var med os. En særlig velkomst til klubbens nye medlemmer, Mirella og Vang (2263).

Ad. 1:   Valg af dirigent 

Svend Aage Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt, nemlig allerede den 9. februar 2023. 

Ad. 2:   Valg af referent

                       Flemming Stagis blev valgt til referent.

Ad. 3:   Bestyrelsens beretning 

       Eddy Gandløse fremlagde bestyrelsens beretning:

Først vil jeg takke ordstyreren for ordet og byde velkommen til vores generalforsamling 2023

Vi er 18 vogne fordelt som følgende, øst 13 og vest 5 vogne det er i alt 35 personer.

En særlig velkomst til nr. 2263 Mirella og Vagn som er de sidste nye medlemmer.

Vi har sagt farvel til 5 vogne deriblandt var 1041 Marleen og Leif, de var med til at stifte klubben, men har nu valgt at blive fastlægger på en campingplads her på Fyn, hvor de vil nyde deres otium.

Det betyder at vi har indkaldt 2128 Jan som afløste 2241 Morten, der trak sig pga. personlige årsager. 2216 John afløste 1041 Marleen ved årsskiftet.

Der har været et par udstillinger af autocampere en i Fredericia og en i Herning.

Udstillingen i Fredericia er efter sigende, den forhandlerne vil satse på, den i Herning var en tynd kop the.

Så har der været en del ture, først på sommeren var vi til Tour de France.

Vi skulle finde en god plads, der kom 2154 Finn Hilstrøm med et tilbud om at vi kunne holde i deres meget store og flotte park. Det tog vi imod, de havde sat et stort telt op, som vi kunne være i.

Der var storskærm vi kunne følge løbet fra start, da de nærmede sig Kalundborg gik vi ned til vejen hvor vi kunne se det hele. En stor tak til Sanne og Finn.

Så gik turen til Bornholm, vi startede 5 vogne på Køge havn med vejning af alle, som skulle være 3500 kg. Vogne. Men resultatet blev noget andet, det spændte fra 3350 og til 4250, der var nogen der blev lidt overrasket. Vi kom ombord på færgen 1 på nederste dæk og 4 på øverste dæk. Vi sagde i sjov til Kombardo-manden, om vi ikke ligeså godt kunne kravle i vores senge i camperen. Jeg har ikke set noget sagde han, men I skal blive i vognene, da der er kameraovervågning. Efter en god nat søvn kom vi til Rønne. Vi købte morgenbrød og derefter kørte vi ud til en strand, hvor vi var det meste af dagen.

Senere på dagen kørte vi til Den lille Vingård, hvor vi fik en rundvisning og fik mange ting af vide omkring vindyrkning, plus vinsmagning.

Der kom 2 vogne mere 1622 Lone og Lars de kom fra Sverige, senere kom 2199 Marianne og Hans som kom fra Polen.

Derefter gik turen til Svaneke Bryghus, først ølsmagning bagefter en god frokost.

Videre til den gamle Havnefoged Ib i Listed. Han har sit egen skibsmotor museum, som han viser stolt frem, nogle af dem starter han også.

Vi kørte til Kæmpestranden i Allinge, hvor der ligger en fiskerestaurant, som vi spiste på.

                                 Derefter sluttede vi af ved Opalsøen, som ligger ved Hammershus.

Lørdag tog vi færgen hjem igen efter vi havde haft 6 dejlige dage på Bornholm.

Efterårstræffet foregik på Hørby Havn.

Der var æbleudstilling i nabobyen Udby og i den forbindelse kom den nye Biskop for Roskilde Stift, som holdt en tale om æbles historie.

Søren havnefoged har en finger med i alt, da han hørte at vi var på vej derhen på gåben, fik han arrangeret at vi kunne blive kørt i en rigtig gammel bus. Det var et godt indslag, til et godt træf.

 var der øl-fest i St.- Heddinge, her var vi 7 vogne der deltog. Søndag morgen blev vi inviteret hjem til 1047 Lise og Flemming til morgenkaffe. Tak for det.

Så kom julen, der hører jo som bekendt gløgg og æbleskiver til og denne gang foregik det på Vordingborg Havn. Det var 2193 Irene og Kaj der stod for det. 7 vogne deltog, der var et lille klubhus vi kunne sidde i, så hyggeligt tak til jer.

Vi lige nu 48 medlemmer 22 vest og 26 øst.

Til slut håber jeg at vi får en god generalforsamling og et hyggelig træf, som arrangeres af 2128 Joan og Jan samt 2260 Bente og Ole.

Tak for at I lyttede på mig

Jeg vil give ordet videre til Flemming som vil komme med et referat fra ACR` generalforsamling, hvor Jan også deltog.

2022 har været et udfordrende, men også spændende og et aktiv år for AutoCamperRådet.

Udfordrende fordi sommeren var præget af avisskriverier om uhensigtsmæssig adfærd af camperfolk.

Hvorvidt det var en generel tendens eller blot enkeltstående tilfælde, var svært at afkode.

Rådet reagerede, dels ved at stille op til interviews og dels med læserbreve for at imødegå historierne. Vi henvender os også til den lokale politiske ledelse og tilbyder vores bistand, hvis der er røre om autocampere i en kommune.

Bestyrelsen besluttede samtidig at udarbejde en folder: Etik og Moral for autocampere. Det var i erkendelse af at der er mange nye ejere, der kan have behov for lidt guidning.

Folderen er omdelt på messer og til forhandlere. Vi er glade for at den er blevet rigtig godt modtaget.

Vi må desværre konstatere at vores indflydelse ikke har rakt til at formå EU til at komme med passende lovgivning for vægtgrænserne for autocampere. Vi var svært skuffede da vi så udkastet til lovgivning, som betyder at vægtgrænsen kun rykkes for biler med ”alternativt brændstof”, dvs. ikke for biler drevet af benzin eller diesel. Rådet sendte straks et høringssvar til EU i håb om at få lempet disse regler. Vi foreslår at ”normalt” brændstof også kan være gangbar til de højere vægtgrænser indtil 2035 eller at de højere vægtgrænser kan gælde for biler med Euronorm 6 eller derover. Begge forslag i et lønligt håb om at nogle autocampere ville få gavn af de højere vægtgrænser. Lige nu kan optimismen dog ligge på et lille sted.

I løbet af året var der flere kommuner, der åbnede op for et samarbejde med ACR om autocamperturismen i deres kommune. Det ser vi som et udtryk for at kommunerne har fået øjnene op for den indtægt som autocampere som helårsturisme bidrager til, men selvfølgelig

også et ønske om at en ”fredelig” sameksistens mellem camperfolket og kommunens indbyggere.

Udover kommuner modtager Rådet også en del henvendelser fra private om etablering af autocamperpladser, det kan være private havne og gårdejere der ønsker at etablere pladser.

Rådet har tilknyttet netværk af 14 områdeambassadører, som har været meget aktive i 2022. De er opmærksomme på, hvad der rører sig i lokalområdet og bistår med at vejlede kommuner og lokale grundejere, der vi etablere pladser for campere.

Rådets sammensætning

På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 8. november 2022 blev det besluttet at optage Dansk Camping Union i rådet fra 1.1. 2023. De øvrige medlemmer er DK-Autocam, CamperVenner og Dansk AutoCamperForening

Det betød at AutoCamperRådet blev endnu stærkere. Vi har store forventninger til dette samarbejde, hvor vi kan stå endnu stærkere når autocampere er på den politiske dagsorden både lokalt og nationalt.

For 2023 blev det aftalt at DCU betaler samme medlemskontingent som Dansk AutoCamperForening.

Sammensætningen af bestyrelsen har ændret sig i løbet af 2022 idet Ole Berg fra DACF og Morten Jul Lægaard fra DK-Autocam udtrådte midt på året.

I stedet blev Helmuth Madsen fra DK-Autocam og Hans Bækvang fra DACF udpeget.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Bækvang som formand, Jørgen Nielsen som næstformand og kasserer, Flemming Stagis som sekretær.

Per Frederiksen er tilknyttet som webmaster.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 2.april 2022.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, heraf 1 møde virtuel.

Beretningen blev godkendt på AutoCamperRådets generalforsamling den 22. april 2023.

Ad. 4:   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Max Walløe gennemgik regnskabet. Der kort fortalt udviste indtægter på godt 10.600 kr. og udgifter på godt 60.000 kr. (den høje udgift skyldtes primært 20-års jubilæet). Alt i alt betyder dette en merudgift på knapt 49.000 kr., som dækkes ind af egenkapitalen.

                     Der er aktiver på ca. 28.200 kr.

                   Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt med applaus.

Ad. 5:   Forelæggelse af budget for 2023                                                                                                                                          

                   Walløe gennemgik ligeledes budgettet, der udviser indtægter på godt 10.000 kr. og udgifter  

                   på ligeledes ca. 10.000 kr.  

                   Frem til 25-års jubilæumstræffet skal der oparbejdes en højere egenkapital. Især skal der søges     

                   efter investorer i bannerreklamer.      

                   Budgettet blev godkendt.

Ad. 6:   Indkomne forslag                                                                                                            

                            Der var indkommet 3 forslag:

                                 A:   Forslag fra Bente Larsen: Det foreslås, at der laves en gruppe, der arrangerer nogle ture. 

Forsamlingen mente, at det var bestyrelsen, der skulle nedsætte et sådan udvalg og at der skulle være deltagelse fra hver side af Storebælt. Hidtil har spontantræf været annonceret på 3 måder. Enten over foreningens FaceBook, over den officielle hjemmeside eller over Forum-siderne. 

EG mente, at der straks skulle dannes en sådan gruppe og Bente Larsen og Lizzi meldte sig som vesterlændinge, mens Henja og Rita meldte sig som østerlændinge.

B:   Forslag fra Rita Gandløse: I forhold til vores Facebook side, som Birthe er administrator på, foreslås det, at en fra bestyrelsen eller at bestyrelsen kan udpege en som i forvejen er aktiv på Facebook, som skal være medadministrator.

Der er p.t. 2 administratorer på FaceBook, som har samme medlemsnummer, hvilket ikke e optimalt. En person fra bestyrelsen eller en person udpeget af bestyrelsen bør indtræde som administrator og foreningen skal have rettighederne til FaceBook-siden. Eddy kontakter Birte i første omgang, hvorefter Lizzi tager en snak med Birte og undersøger nærmere.

C:   Forslag fra bestyrelsen: Det foreslås at træfgebyret sættes op fra 250 kr. til 300 kr. pr. person. Dette begrundes i, at både lejeudgifter til træfsted og udgifter til fødevarer m.m. er steget kraftigt.

                                 Forsamlingen godkendte, at træfgebyret blev hævet fra 250 kr. til 300 kr.

       Ad. 7:   Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                                      

                               Følgende er på valg: Eddy Gandløse, Jan Pedersen og John Kristiansen er på valg og alle modtager    

                               genvalg.                                                                         

                               Alle 3 blev genvalgt.

Efterskrift: Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

               Eddy Gandløse:       Formand

                                 Jan Pedersen:          Næstformand

                                 Max Walløe:             Kasserer

                                 Flemming Stagis      Sekretær

                                 John Kristiansen:     Bestyrelsesmedlem                  

       Ad. 8:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen    

                               Finn Hilstrøm blev valt som 1. suppleant og

                               Bente Larsen blev valgt som 2. suppleant.

       Ad. 9:   Valg af 2 bilagskontrollanter

                             Bente Holm Madsen og Marianne Larsen blev genvalgt med applaus.

      Ad. 10:   Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant 

                                 Lene Rokkjær blev genvalgt med applaus.

      Ad. 11:   Web-master kontrakten 

                              Max blev genvalgt som WebMaster                

      Ad. 12:    Eventuelt (Her kan intet besluttes) 

Der foretoges en hurtig præsentationsrunde. En sådan bør være et fast punkt på generalforsamlingerne.

EG ønskede en hurtig tilbagemelding med hensyn til efterårstræffet og Lizzi/Arne samt Jørgen/Gitte meldte sig straks med et træf på Fyn den 22.-24. september 2023.

      Mødet sluttede efter 90 minutters forløb og Eddy takkede for god ro og orden.

                                 Flemming Stagis – referent

                                 Svend Aage Nielsen – Dirigent

DK-AutoCam     Generalforsamling

Lørdag den 30. april 2022, kl. 10:00 – 11:10

Traktørstedet Højeruplund, Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge

Der deltog 46 personer i Generalforsamlingen.

DAGSORDEN  

 1. Valg af dirigent 
 • Valg af referent

3.     Bestyrelsens beretning 

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5.      Forelæggelse af budget for det kommende år 

6.      Indkomne forslag                                                                                                             

       7. Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                                      

       8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen 

       9. Valg af 2 bilagskontrollanter 

      10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant 

      11. Web-master kontrakten 

      12. Eventuelt 

REFERAT

Formand Eddy Gandløse bød forsamlingen velkommen til foreningens 2. udendørs generalforsamling gennem de første 20 år. Vejret var med os.

Ad. 1:   Valg af dirigent 

Svend Aage Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt, nemlig allerede den 22. februar 2022. 

Ad. 2:   Valg af referent. Flemming Stagis blev valgt til referent.

Ad. 3:   Bestyrelsens beretning.Eddy Gandløse fremlagde bestyrelsens beretning,

Jeg vil takke ordstyreren for at må beslaglægge en lille stund af jeres tid.

Dette træf er nr. 21 i rækken og samtidig vores 20 års jubilæum. Der er 24 vogne og 46 personer tilmeldt. Man kan også møde op til selve generalforsamlingen uden tilmelding, men det ser ikke ud til at være tilfældet, 

Vi skal nu have et lille tilbageblik på, hvad der er sket i det forgangne år, som jo kun er ca. 7 mdr. på grund af covid-19, som har drillet en del, men nu skulle vi være inde i den normale rytme igen.

Da vi forlod Kaliffenlund, var det sidste gang, vi så 1932 Mariann og Per

De havde på forhånd sagt, at de ville melde sig ud ved årsskiftet, da de kørte for lidt og så havde de købt sommerhus, som de ville bruge mere. Nu hvor vi er ved udmeldinger så er der ca. 5 andre, der har sagt farvel til os.

Så har bestyrelsen været til et seminarie med de andre 2 klubber, CamperVenner og DACF samt Anne Vibeke fra DCU, Det var i ACR, men det vil Flemming nok sige lidt mere om, når vi får en orientering om, hvad der sker i ACR.

Så var der Gløgg og Æbleskiver i Sakskøbing først i december, hvor der kom ca. 10 vogne og en enkelt vogn, som vi ikke kendte, de kom med i håb om de kom i klubben, men nej.

Der desværre blev ikke noget Bagjulstræf, men mon ikke det bliver til noget næste år.

Der var en stor Autocamper udstilling i Fredericia hvor Marleen var ovre og holde foredrag for vores klub. Der var også deltagelse fra de 2 andre klubber (DACF og CamperVenner). Så var der Herning messen, men der var vi ikke repræsenteret.

Vi er ca. 60 medlemmer, som er ligelig fordelt Øst/Vest og det gør sig dog ikke gældende her til træffet, hvor vi er 8 fra Vest og 16 fra øst.

Så har vi jo langturs-kørerne, der er i hvert fald 4 stk.

2260 Ole & Bente, 2252 Sten & Birgitte, 1592 Arne & Lise og 1098 Eddy & Rita.

2252 kørte lige efter juletræf og har været på en ca. 5 mdr. tur til Portugal.   

2260 ved jeg ikke lige hvor længe de har været væk.

1592 & 1098 var på en 7 uger lang tur til Portugal hvor vi mødtes med 1433 Jørn & Jette som nu har solgt camperen og bosat sig dernede. Vi skulle tage en hilsen med hjem til alle medlemmer med et godt træf og god fest.

(Min telefon ringer), Det er 2234 Arne Engleby vi har været på en 7 uger lang tur i Jylland, friske nyheder, så kom det lige med.

Så lige en lille ting mere, det er bare en oplysning om de 3 klubber.

Det er at DACF er 36 år ca2800-3000 medlemmer.

CamperVenner er 10 år i dag, et stort tillykke med det, og ca. 200 medlemmer.

Og så lille DK-Autocam er 20 år i dag, stort tillykke og 60 hyggelige medlemmer.

Så et lille hjertesuk, det ville være dejligt hvis der var nogle der ville melde sig til efterårs træf, her på øst siden og måske vest til forårs træf, der er jo også et juletræf det kan være hvor som helst så der kunne komme dato på inden vi forlader dette træf. Tænk over det, det er først på søndag vi kører.

Er der en som kunne tænke at prøve sig som banner sælger, ville det være dejligt der vil jo også være lidt til sælgeren så jo mere man sælger jo mere i lommen (diesel er dyr).

Der var måske også nogle af de selvstændige, som kunne støtte klubben med et banner, så lad os høre fra jer.

Så har jeg vist været hele vejen rundt og vil takke jer alle for at I ville høre på mig.

Tak til ordstyreren for ordet og til sidst et stort tillykke til os alle med de 20 år.

Formanden. Eddy Gandløse

Flemming Stagis fremlagde beretningen fra AutoCamperRådet.

Formanden aflagde beretning for perioden 15. maj 2021 – 2. april 2022. Samtidig gjorde han opmærksom på, at han først havde overtaget formandsposten i november 2021 efter tidligere formands sygdom.

Der blev afholdt ordinær Generalforsamling den 15. maj 2021, hvor der blev foretaget en vedtægtsændring, så der bl.a. kun skulle vælges en enkelt bilagskontrollant.

Den 19. august blev der afholdt møde med DCU, AOAC, Forhandler (Torben Jensen (VendelboVans)), CODK og ACR. Deltageren fra CODK skulle udfærdige referat, hvilket dog aldrig er sket. Der blev dog primært drøftet muligheden for at udvide ACR’s deltagerkreds.

ACR-Seminar blev afhold på Korsør Camping den 30. oktober 2021, hvor Anne-Vibeke Isaksen (DCU) indledte med et meget fængslende indlæg. Der foreligger et fyldestgørende referat fra seminaret. På seminaret blev der endvidere drøftet muligheden for at optage nye deltagere i ACR. Der var en positiv stemning for dette, men det blev henvist til en ekstraordinær generalforsamling, der skulle afholdes som virtuelt møde i december.

Endelig blev der søsat en idé om, at ACR skulle suppleres med områdeambassadører, der tog sig af specifikke emner i deres lokalområde.

Autocamper Show i Fredericia den 12. – 14. november 2021 havde deltagelse af ACR. Det var primært en fremvisning af nye AC-modeller og med meget lidt tilbehør.

På bestyrelsesmøde den 24. november 2021 blev der udpeget ny formand (ML) fra DK-A, da Helmut Madsen, ligeledes DK-A måtte trække sig grundet sygdom.

På Ekstraordinær generalforsamling, 13. december 2021, blev der flertal for en vedtægtsændring, der muliggør optagelse af nye medlemsforeninger/interesse- grupper.

Der har i perioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder, ligesom der har været forskellige former for kontakter til offentlige myndigheder vedrørende 1. Kørekort regulativ 3.500 / 4.250 kg, 2. Miljøzoner 3. Grøn afgift 4. Vinterstilstand og 5. Bopælsregistrering.

Projektet med områdeambassadører, der blev søsat på ACR-seminaret kører godt. GM, JN og OB har arbejdet ihærdigt på at få projekt ”områdeambassadører” op at stå. Endvidere er der oprettet en lukket FaceBook-gruppe udelukkende for områderepræsentanterne.

Der er p.t. 12 ambassadører, men stadig lidt tynd repræsentation på Bornholm, Nord- og Midtjylland.

Der er udfærdiget legitimationskort med billede af ambassadørerne, hvorpå der er anført en mail-adresse til fælles postkasse.

Der er i budgettet afsat 5.000 kr. til projektet.

Der har været drøftet mulige AC-pladser flere steder i landet. Det gælder både land-, by- og havnepladser. Især har pop-up pladser omkring Tour de France taget en del tid.

Beretningen blev godkendt på AutoCamperRådets generalforsamling.

Ad. 4:   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Max Walløe gennemgik regnskabet. Der kort fortalt udviste indtægter på godt 12.000 kr. og udgifter på godt 19.000 kr. Det betyder en merudgift på knapt 7.000 kr., som dækkes ind af egenkapitalen.

Ad. 5:   Forelæggelse af budget for det kommende år. Max Walløe gennemgik ligeledes budgettet, der udviser udgifter på godt 81.000 kr. og indtægter på ca. 10,500 kr. Den høje udgift skyldes udgiften til dette års jubilæumstræf. Frem til 25-års jubilæumstræffet oparbejdes der på egenkapitalen.                                          

Ad. 6:   Indkomne forslag.Der er ikke indkommet forslag 

Ad. 7:   Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                                     

Følgende er på valg: Max Walløe og Flemming Stagis (begge modtager genvalg). Begge blev genvalgt.

EFTERSKRIFT TIL DETTE PUNKT:

Et medlem, der var valgt som suppleant til bestyrelsen, følte sig forbigået på sidste generalforsamling. Hertil kan bestyrelsen oplyse, at det inden omtalte generalforsamling var blevet meddelt at bestyrelsesmedlemmerne, Mariann Steengaard og Finn Bramsen ikke ønskede genvalg.

På generalforsamlingen opstillede i stedet Marleen Pedersen og Morten Jul Lægaard. Der kom ikke ønske om opstilling fra den tidligere suppleant, der havde følt sig forbigået. Personen opstillede efterfølgende som suppleant. 

I forbindelse med valg ved generalforsamling er der ikke tale om, at suppleanter indtræder, men der sker nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 8:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Følgende blev valgt til suppleanter:

Jan Pedersen blev valgt til 1. suppleant, mens Jørgen Madsen ikke længere ønskede at være suppleant og blev erstattet af John Kristiansen.       Ad. 9:   Valg af 2 bilagskontrollanter. Bente Holm Madsen og Marianne Larsen blev genvalgt med applaus.

Ad. 10:   Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. Lene Rokkjær blev genvalgt med applaus.

Ad. 11:   Web-master kontrakten 

Max Walløe redegjorde for sit arbejde med hjemmesiden og Forum og meddelte, at han ikke ønskede honorar for sit virke i foreningen. Men MW ønskede ikke at involvere sig i salg/opfølgning af banner-reklamer. Se i øvrigt formandens beretning. Der blev spurgt ind til prisen for bannerreklamer. MW undersøger.

Ad. 12:    Eventuelt (Her kan intet besluttes) 

Der ønskes flere bestyrelsesmedlemmer fra vestsiden i bestyrelsen.

Der var kritik over, at formanden ikke er så synlig.

Der kom et forslag om at nedlægge DK-Autocam’s FaceBook-side og i stedet køre det hele over Forum. Dette vil blive drøftet i bestyrelsen og skal drøftes på næste generalforsamling. 

Det er øjensynligt muligt for udefra kommende at se indlæg på FaceBook. Det viste sig, at dette skete, når medlemmer delte indlæg og satte det på egen FaceBook-side. Det bør ikke være muligt at dele indlæg fra en lukket gruppe. Dette ses der nærmere på.

Mødet sluttede efter 70 minutters forløb og Eddy takkede for god ro og orden.

                      Flemming Stagis – referent

                      Svend Aage Nielsen – Dirigent


Generalforsamling  

Lørdag den 18. september2021 10:00-11:45 

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år 

6. Indkomne forslag Indkomne forslag skal være fremsendt til formanden senest den 4. september 2021 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende er på valg:              Eddy Gandløse (modtager genvalg) 

Mariann Steengaard (ønsker ikke genvalg) 

Finn Bramsen (ønsker ikke genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter 

10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant 11. Godkendelse af web-master kontrakten 

12. Eventuelt (Her kan intet besluttes) 

REFERAT

Ad. 1.: Valg af dirigent

Eddy Gandløse bød velkommen og foreslog Svend Aage Nielsen (1185) til dirigent.

Sv-Aa blev valgt med applaus. 

Ad. 2.: Valg af referent 

Sv-Aa kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og foreslog herefter Flemming Stagis (1047) som referant. Flemming blev valgt med applaus.

 Ad. 3.: Bestyrelsens beretning 

– BERETNING FRA DK-AUTOCAM

Der er tilmeldt 43 voksne i 22 campere til træffet Det er ikke nødvendig at tilmelde sig til selve Generalforsamlingen 0g det var der ingen der benyttede sig af. Træffet afholdes af 1932 Mariann og Per, de vil ikke selv være tilstede hele tiden, da igen Covid 19 som er skyld i mange ting også her spiller en rolle, de deltager i andre ting her i weekenden samtidig men de kommer og er med her også, men de har stået for alt omkring vores træf, så der skal lyde en stor tak fra os alle sammen. Håber vi alle hjælper lidt til indimellem. Jeg takker ordstyreren for ordet og vil samtidige byde jer endnu en gang velkommen til vores generalforsamling Nr. 20 En særlig velkomst er der til vores nye medlemmer både dem der har meldt sig ind og ikke mindst dem der er kommet til dette træf og der er følgende: 2256 Lene og Bent Rokkjær, 2258 Anni og Arne Jørgensen, 2260 Bente Larsen og så er der lige Inge og Rene Olsen, der har fået tildelt medlems nr. 2251. De skulle jo have været nævnt først. De blev budt velkommen sidste gang, men måtte desværre melde afbud – der var noget med et brækket ben, så de bliver også budt velkommen her og nu. Og så skal alle nye kun betragte sig som nye i dag for i morgen er i med til de ” gamle – altså ikke de gamle på den måde ” 

Vi tager et lille tilbageblik på året der er gået, det vil jo sige ca. 1 år for der har jo stadig været Coruna, der skulle tages hensyn til. Og det måtte vi også gøre i år. Men efter vi alle forlod efterårstræffet i Korsør som blev holdt af 2199 Marianne og Hans samt 2216 Gitta og John og dem vil vi da også gerne sige en stor tak til. Så har der været følgende spontant træf. I September var der tyroler fest i Byllerup Bov også kaldet Kristians Håb ” hos Peter i Sønderjylland” der kom 9 vogne, alle var i fest tøj og det var rigtig hyggeligt, selv om vi skulle tage hensyn til CV19. Sidst i november lavede vi et lille gløgg og æbleskive spontan træf i Rødvig der kom 5 vogne Kaj og Irene kom solo, der var noget galt med strømmen på deres autocamper. Men de kom dejligt, spiste og drak og kørte igen. 

I Maj blev vi atter samlet til et pinsetræf ca. 10-12 vogne det var i Sakskøbing Lystbåd havn hos ”Svend ”. Han er altid et besøg vær. Vores forårs træf 2021 med generalforsamling, som skulle have været i Jylland og afholdes af 2128 Joan og Jan og Hanne og Hans-Jørgen måtte vi også aflyse pga. CV19, så det er derfor vi holder det nu, lørdag d.18-09-2021. 

Så er der vores Hjemmeside, Den køre jo udmærket takket være 2246 Max, der kommer info og mail ud til alle og det fine system Max havde lavet med tilmelding til træffet var at besvar en mail og tryk send så var den i orden, men det lære vi jo alle til næste gang. Der skal jo lidt udskiftning i bestyrelsen i år og når alt er på plads så vil vi gennemgå siden og sløjfe nogle af de undergrupper, der ikke bliver brugt for at gøre den lidt mere overskuelig. 

Med hensyn til bannerreklame så er det jo en dejlig lille indtægt at have, men det er jo sådan at forhandlerne kommer ikke af sig selv, der skal tigges og bedes om penge, så var der en der ville tage tjansen op efter Bjarne, ville det være godt, der ville jo være en lille skilling til vedkomne for ulejligheden?? 

Så har der været et par møder i Autocamperrådet og der har vi som den mindste af de 3 klubber formands posten. Det er 2247 Helmut der besidder posten og 1047 Flemming der er sekretær og han vil om lidt give en kort orientering om ACR og dets virke. Så har jeg vist været hele vejen rundt om hvad der sker i DK-A lille klub, og ja, om CV19 vil, så er datoen for forårstræf 2022 og20 års jubilæum d. 29-30/4og1/5-2022. Jeg kan løfte sløret lidt for weekenden. Det eneste I selv skal er at spise maden alt bliver serveret på et fad – så glæd jer, det bliver på Sjælland. Jeg takker for I ville lytte på mig og vil give bolten videre til Flemming, der kort vil fortælle om, hvad der er sket i AutoCamperRådet (ACR).

– BERETNING FRA ACR

På grund af Covid19 har ACR kun afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2020. Der har været en hel del udskiftninger i bestyrelsen. Erwin Thorius fra DACF er indgået i bestyrelsen i stedet for Flemming Kirk. John Eriksen fra DACF er indtrådt i stedet for Jette Jensen. Helmut Madsen fra DK-AutoCam er indtrådt i stedet for Mariann Steengaard. Ole Juhl Andersen fra Campervenner er indtrådt i stedet for Jan Mattsson og endelig Gert Melchiorsen fra DACF indtrådt i begyndelsen af 2021 i stedet for Erwin Thorius, som havde valgt at udtræde efter kort tid. Bestyrelsen består nu af 6 personer. Selv efter alle udskiftningerne har der efterfølgende været et godt samarbejde i bestyrelsen.

Tillæg til det 3. kørekortsdirektiv. 

Efter at have haft foretræde for folketingets transportudvalg har ACR skrevet 2 gange til transportministeren samt endnu engang til transportudvalget for at underbygge vores forslag om at ændre B-kørekortgrænsen fra 3.500 kg. til 4.250 kg. Derudover har vi indgivet høringssvar til transportudvalget i EU. Helmut Madsen har haft kontakt med et dansk medlem af dette transportudvalg for at give en ekstra information om sagen. Sagen vil blive behandlet i EU-udvalget i år.

Aktindsigt i Erhversstyrelsen. 

I forbindelse med, at CampingOurdoorDanmark (CODK) har indgivet 3 klager over 2 havnepladser (Hjarbæk og Kerteminde) samt Camperparken i Haderslev, har ACR bedt om aktindsigt i disse 3 sager. Vi har henvendt os til havnene og tilbudt hjælp i sagerne. Hjarbæk havn har sagt ja tak og vi har bistået med at lave et udkast til erhvervsstyrelsen. Denne sag har erhvervsstyrelsen senere afvist, efter at forholdene på havnen er blevet ændret i samarbejde med Viborg Kommune. Kerteminde Havn takkede nej, da de allerede var i kontakt med Styrelsen. Senere er vi af Per Ræbild blevet informeret om, at han har hjulpet Assens Havn med en lignende klagesag fra CODK.

De danske kommuner

I samarbejde med Alt om AutoCamperen (AOAC) har vi fået lavet en skrivelse til alle kommunerne, hvor vi tilbød et møde for at være behjælpelig med anlæggelse af autocamperpladser m.m. i kommunerne. Vi har fået henvendelse fra 8 kommuner. Der er blevet afholdt møder med Ærø, Billund, Sønderborg, Struer, Ringkøbing. Møder med Odsherred, Stevns, Vordingborg er udsat p.g.a. Covid19. Vi håber, at vi, når situationen igen er normal, kan aftale møder med de 3 sjællandske kommuner.

Flid Havne

Der har været afholdt møde med FLID, som er en paraplyorganisation for de danske lystbådehavne. Emnet for mødet var en fælles holdning overfor CODK.

Handelsstandsforeningerne i Danmark. 

Vi er nu færdig med at indsamle kontaktpersoner i de fleste handelsstandsforeninger i Danmark. Vi vil få lavet en skrivelse, som vi vil tilsende disse i forhåbning om, at vi derigennem kan påvirke kommunerne til at være mere opmærksom på autocamperturisternes mulighed for at handle netop i deres by.

Anlægsprojekter siden sidste generalforsamling:

Gennem 2020 har ACR bistået en række aktører spredt over hele landet med etablering af autocamperpladser. Der er en del projekter i støbeskeen. De enkelte projekter er omtalt på ACRs forum.

Afsluttede projekter:

Mosede Havn, Billund, Oceankaj i København, Fjerritslev, Hedeland ved Roskilde, Bornholm  (afvist af kommunen), Faaborg/Midtfyn Kommune. 

Igangværende projekter:

Stevns. Der arbejdes med at anlægge en plads ved fyret. Klagesagen I Miljøklagenævnet er afgjort til fordel for Stevns kommune.

Ansager. På nuværende tidspunkt er vi ikke vidende om projektets status.

Lille Vildmose Naturskole.

Blåvand. Her er der større projekt i støbeskeen med en lokal investerings-gruppe.

Mulighed for påskønnelse af AC-Pladser i Danmark.

ACR overvejer at lave en udvælgelsesstrategi for en eventuel påskønnelse af forskellige typer autocamperpladser. Det er meningen, at denne påskønnelse gerne skal gennemføres på ”Ferie for Alle” i Herning 2022.

Ad. 4.: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Max Walløe gennemgik kort det tidligere fremsendte reviderede regnskab, der udviste en indtægt på 23.500,- og en udgift på ca. 12.700,-. Der er således et overskud på ca. kr. 10.800,-

DK-A er d.d. god for ca. 95.600,-

 Ad. 5.: Forelæggelse af budget for det kommende år 

Budgettet for 2021udviser en indtægt på 18.000,- samt en forventet udgift på 18.600,-.

Altså et minimalt underskud.

Ad. 6.: Indkomne forslag 

Indkomne forslag skulle være fremsendt til formanden senest den 4. september 2021, Formanden havde ikke modtaget nogen forslag (SE DOG EFTERSKRIFT EFTER REFERATET) ud over det tidligere udsendte forslag til vedtægtsændringer fra MAX. Denne ændring skyldes udelukkende bankernes ændrede forhold til foreninger og er rent formel.

 Ad. 7.: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende var på valg:            Eddy Gandløse (1098), som blev genvalgt. 

Mariann Steengaard blev erstattet af Marleen Pedersen (1029).  

Finn Bramsen blev erstattet af Morten Jul Lægaard (2241).

 Ad. 8.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen 

Jan Pedersen (2128) blev valgt til 1. suppleant

Jørgen Madsen (1902) blev valgt til 2. suppleant.

 Ad. 9.: Valg af 2 bilagskontrollanter 

Bente Madsen (2247) blev genvalgt.

Inger Rostgaard ønskede ikke genvalg. I stedet blev Marianne Larsen valgt (2199).

Ad. 10.: Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant

Lene Rokkjær (2256) blev valgt til bilagskontrollantsuppleant.

Ad. 11.: Godkendelse af web-master kontrakten 

Der er p.t. ingen kontrakt.

Max redegjorde for hjemmesidens besværligheder, som ønskes forenklet og nemmere at arbejde med. Det bliver ikke længere den tunge ”Rolls Royce”, men en lille ”VW”.

Medlemmerne skal være medvirkende til at aktivere den kommende hjemmeside.

Bestyrelsen arbejder videre med ud- og afvikling af foreningens hjemmeside.

Ad 12.: Eventuelt (Her kan intet besluttes)

Her udspandt sig en diskussion om, hvor vi KAN og hvor vi IKKE BØR parkere. Man bør ikke holde på sin ret, når man er uønsket.

Eddy afsluttede med en stor tak for god ro og orden samt en opfordring til medlemmerne om afholdelse af spontantræf. 

EFTERSKRIFT

Det har efter generalforsamlingen vist sig, at der faktisk vat fremkommet 3 forslag, der imidlertid var sendt til postmaster-adressen (der ikke længere er i brug) og ikke som anført til formandens adresse.

Det drejede sig om følgende forslag:

 1. Forslag om ny webmaster
 2. Kontingentfri 2022
 3. 20-års jubilæumstræffet flyttes til Jylland.

Bestyrelsen har følgende kommentarer til ovenstående punkter:

 1. Den nuværende webmaster (Max) har kun fungeret et år, men har allerede foretaget forbedringer på hjemmesiden, så bestyrelsen støtter fuldt ud, at Max fortsætter som webmaster. Forslaget blev i øvrigt også fremsat i 2020 og blev her nedstemt.
 2. Bestyrelsen kan ikke gå ind for kontingentfrihed i 2022, da vi er en lille forening med en skrøbelig økonomi.
 3. Som nævnt i formandens beretning, så er der allerede indgået aftaler i forbindelse med 20-års jubilæet. 25-års jubilæet afholdes til gengæld vest for Storebælt.

På baggrund af ovenstående vil bestyrelsen ikke indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Flemming Stagis

 1. oktober 2021


Bestyrelsesmøder

DK-AutoCam                            

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. januar 2023, kl. 20:00-21:45.

Mødet blev afholdt i Strøby Egede, 4600 Køge

Der var tale om et møde på baggrund af medlemssituationen i DK-Autocam

Deltagere:

Eddy Gandløse

Max Walløe

John Kristiansen           

Flemming Stagis

Jan Pedersen                                           Afbud

Referat

Dagsorden:

1.     Velkomst

2.     Medlemsflugt

3.     Forårstræf/Generalforsamling

4.     Facebook-administrator

5.     Foreningens fremtid

6.     Eventuelt

Ad. 1.  Velkomst

Eddy indledte mødet med at byde John velkommen i bestyrelsen. John trådet ind som suppleant, da Marleen Pedersen har trukket sig fra foreningen efter 20 års medlemskab.

Der blev taget billede af John til hjemmesiden

Ad. 2.  Medlemsflugt

Der har umiddelbart efter årsskiftet været 3 udmeldinger.

En udmelding fra Marleen Pedersen og Leif Roman, som takkede for de mange gode år. Marleen har i flere omgange været med i bestyrelsesarbejdet og gjort en stor indsats. De vil blive savnet.

De to andre udmeldelser var knapt så ”venlige”, men var nærmest et angreb på bestyrelsen. Dette kom fra personer, der gennem længere tid ikke har deltaget i foreningens aktiviteter og bestyrelsen fandt ikke deres udgydelser i orden. Udmeldelserne kom på FaceBook og der er blevet taget til genmæle. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet, hvorfor man ikke ønsker denne type tilkendegivelser. Man må komme med kritik (gerne konstruktiv) på generalforsam-linger. 

Ad. 3.  Forårstræf/Generalforsamling

Da der ikke har været tilbagemeldinger fra det vestlige Danmark vedrørende afholdelse af træf/generalforsamling i foråret, besluttede bestyrelsen, at generalforsamling 2023 søges afholdt i Hampen, 7 km nord for Nr. Snede. Datoen bliver den 13. maj 2023 kl. 14.00.

Eddy, Jan og John er på valg til bestyrelsen.

Hvis der ikke kommer aktiv deltagelse fra vest, kan der eventuelt blive tale om et reduceret træf. Der er billig overnatning og cafeteria på stedet.

Ad. 4.  Facebook-administrator

Administrationen for FaceBook skal have besked om straks at slette de 3 udmeldte, så de ikke længere har adgang til siden, endvidere skal tråden, hvor udmeldelserne ligger, lukkes, så der ikke kan skrives flere bemærkninger. Tråden skal IKKE slettes, da der er flere gode tilbagemeldinger.

De udmeldte skal heller ikke have adgang til Forum længere. Dette sørger Max for.

I tillæg til FaceBook vil foreningsrelevante emner også blive rundsendt via mail, da det ikke er alle medlemmer i foreningen, der er på FaceBook. 

Ad. 5.  Foreningens fremtid

Max kunne meddele, at indbetalingerne for 2023 var begyndt at rulle ind og at der ikke var tegn på at der kom flere udmeldelser.

Det ser ud til, at foreningen ved januars udgang vil være omkring 50 vogne, fordelt stort set ligeligt mellem øst og vest.

Der kan stadig konstateres tilgang til foreningen og de nye medlemmer udtrykker, at de føler sig velmodtaget i foreningen.

Ad. 6.  Eventuelt

Bestyrelsen gider ikke høre om klikedannelse og ”Københavner”-forening.

Ad. 7.  Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt i forbindelse med generalforsamlingen den 13. maj 2023.

Flemming Stagis

4. januar 2023